Žiačky 2016/2017

Rozpis súťaží majstrovstiev Nitrianskeho a Trnavského kraja

                          pre súťažný ročník 2016/ 2017

A . / VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. RIADENIE SÚŤAŽÍ :

Na základe dohody Nitrianského a Trnavského krajského zväzu hádzanej spoločné súťaže riadi HK NIKZHá. Zo spoločných súťaží na M-SR postupujú prvé družstvá z každého kraja samostatne/ NR a TT /.

– Hracia komisia  /HK/

Ing.Juraj MIŠKOVIČ  – predseda HK

946 51 Nesvady ,Záhradná 11

Tel.:035 – 7692360 mob.:0905 – 270550

Fax .: 035 – 7692360

e-mail: handballnesvady@szm.sk

e-mail: handballnesvady@pobox.sk

 

– Disciplinárka a rozhodcovská komisia /DRK/

Ing.Peter HAŠČÍK , PhD. – predseda DRK

949 11 Nitra – Kynek , Pod Orešinou

Tel.:037 – 6414708 mob.:0908 – 701 316

e-mail: peter.hascik@uniag.sk

 

 

  1. OZNAČENIE SÚŤAŽÍ :

Staršie žiačky   jeseň : A – xx                   Mladšie žiačky   jeseň :  B – xx

Jar     : D – xx                                                jar  :     E – xx

3. MIESTA STRETNUTÍ  A USPORIADATELIA :

a/ Telocvične, športové haly a ihriská / nešmykľavý pružný povrch –nie asfalt, betón/ zúčastnených družstiev podľa nahlásenia v prihláške do súťaží – s regulárnymi rozmermi v zmysle pravidiel hádzanej – schválené HK SZH alebo NikZHá./výnimku na základe žiadosti povoľuje HK NikZHá /.

b/ Každé miesto stretnutia musí mať platnú pasportizáciu vydanú SZH alebo  KZHá. Pri novej pasporizácii je potrebné zaslať kópiu do 15.9.2016 pre HK NiKZHá.

Bez tohto dokladu nie je možné hrať na danom mieste!!!

c/ V termíne od l. 11. 2016 do 31. 03. 2017 sa stretnutia odohrajú len v športových halách a telocvičniach.

d/ Hracia plocha musí byť vybavená v zmysle Súťažného poriadku SZH / ďalej len SP /.

Minimálne osvetlenie hracej plochy musí byť 800 luxov a minimálna teplota + 12 C.

Družstvá a rozhodca musia mať k dispozícii samostatné uzamkynateľné šatne so sprchami s teplou vodou a socialne zariadenie.

e/ Usporiadateľom stretnutia je oddiel uvedený na prvom mieste vo vyžrebovaní jednotlivých súťaží. Usporiadateľ stretnutia je povinný postupovať pri zabezpečovaní stretnutia podľa platného súťažného poriadku a tohto rozpisu .

4. NÁKLADY :  

Družstvá štartujú na vlastné náklady . Úhrada nákladov rozhodcom vykonáva usporiadajúci oddiel -klub v zmysle SP čl.19 bod. 2 písm. l – pred stretnutím .

A / Stretnutie majstrovské : 

1/ Rozhodca :        

9,00 EUR  na jeden zápas.

V prípade ,že ten istý rozhodca vedie viac zápasov / I .liga , II. liga , MK a pod. /

v jeden deň pre ten istý oddiel – klub , rozhodcovské sa znižuje na

7,00 EUR  na jeden zápas .

 

2/ Časomerač, zapisovateľ, hlásateľ :

3,00 EUR na jeden zápas.

B / NemajstrovskéNa základe vzájomnej dohody.

C/ Náhrada cestovného :

Pre dopravu rozhodcov a delegátov na stretnutie  sú určené dopravné prostriedky vlak, autobus alebo auto.Dopravu osobným vozidlom môže zvoliť rozhodca, delegát na vlastnú zodpovednosť, nebezpečie a riziko s prihliadnutím na efektivitu, ak má uzavreté havarijné poistenie na vozidlo, a to od miesta svojho pôsobenia do miesta stretnutia a späť.

Náhrada cestovného v takomto prípade je   0,183 EUR  / 1km.

D /Stravné sa riadi zákonom o cestovných náhradách a podľa opatrenia MPSVR SR je to :

– od 5 do 12 hod            ……………….  4,20 EUR

– od 12 do 18 hod.            …………….  6,30 EUR

– nad 18 hod.             …………………..  9,80 EUR

B./ TECHNICKÉ USTANOVENIA

  1. PREDPIS :

Hrá sa podľa platných Pravidiel hádzanej platných   ,Súťažného poriadku ,Disciplinárneho poriadku SZH a ustanovení tohto rozpisu.

 ŠTARTUJÚ :

A /Vekové kategórie :

Staršie  žiačky     :     narodené 01.01.2002 -2003

Mladšie žiačky    :     narodené 01.01.2004 -2005

Prípravka             :     narodené 01.01.2006 a mladšie

 

B/     Prechod medzi jednotlivými vekovými kategóriami sa riadi SP.

C/    K hre sa nariaďuje  používať lopta :

IHF –1 :  staršie a mladšie  žiačky   – obvod  lopty  : 50-52 cm  váha: 290-330 gr.

IHF – 0 :  prípravka – obvod lopty  :  43-45 cm váha : 200 – 210 gr.

D /   Doporučuje sa používať chrániče kolien a lakťov !

  E/   Hráčka môže na zápas nastúpiť len na platný registračný preukaz SZH !

V kategórii prípraviek do 31.10.2016 je možné nastúpiť aj na iný hodnoverný doklad, čo sa uvedie v zápisnici/ po tomto termíne sa skontroluje oprávnenosť štartu hráčky v predchádzajúcich kolách /.                                                              

3. ÚČASTNÍCI :

 

Pč. STŽY MLŽY Prípravka
1 Kolárovo Kolárovo Kolárovo
2 Šaľa Šaľa A, Šaľa -B Šaľa -A  , Šaľa -B
3 Šurany Šurany Šurany
4 UDHK Nitra UDHK Nitra UDHK Nitra
5 Močenok Močenok Močenok
6 DAC D.Streda DAC D.Streda DAC D.Streda
7 Talent D.Streda Talent D.Streda Talent D.Streda A, B
8 Sereď Sereď Sereď
9 Hlohovec Hlohovec  
10 Bánovce n/B Bánovce A,B  
11 Topoľčany Topoľčany  
12 xxx Nesvady-Imeľ Nesvady-Imeľ
13 xxx          Štúrovo Štúrovo
14 xxx Zlatná Zlatná
15 xxx xxx Lehnice
       
       

 

 4.Hrací systém a termíny :

A/ Mladšie žiačky

16 družstiev:

Hrací systém : každý s každým 2 x /jeseň – jar /

Hrací čas : 2 x 20 min. + 10 min. prestávky

B/ Staršie žiačky

11 družstiev :

Hrací systém : každý s každým 2 x /jeseň – jar /

Hrací čas : 2 x 25 min. + 10 min. prestávky

Jeseň 2016

1.kolo : 24-25.09.2016

2.kolo : 01-02.10.2016

3.kolo : 08-09.10.2016

4.kolo : 15-16.10.2016

5.kolo : 22-23.10.2016

6.kolo : 29-30.10.2016

7.kolo : 05-06.11.2016

8.kolo : 12-13.11.2016

9 kolo : 19-20.11.2016

10.kolo:26-2711.2016

11.kolo:03-04.12.2016

12.kolo:10-11.12.2016

13.kolo:17-18.12.2016

Jar 2016

14.kolo : 25-26.2.2017

15.kolo : 04-05.3.2017

16.kolo : 11-12.3.2017

17.kolo : 18-19.3.2017

18.kolo : 25-26.3.2017

19.kolo : 01-02.4.2017

20.kolo : 08-09.4.2017

21.kolo: 22-23.4.2017

22.kolo : 29-30.4.2017

23.kolo:06-07.5.2017

24:kolo:13-14.5.2017

25.kolo:20-21.5.2017

26.kolo: 27-28.5.2016

 

15-17.04.2017 – Veľká noc

09-11.06.2017 – M SR /stžy

Pozn.: V prípade školských prázdnin je možné po vzájomnej dohode predohrať, dohrať dané kolo.

Zápasy Šale, Bánovce sa budú hrať nasledovne / z ekonomických dôvodov/

1.zápas : A /mlžy – súper /mlžy

2.zápas : stžy – súper / stžy

3.zápas : B /mlžy – súper / mlžy

V prípade, že si súper želá iné poradie v kat.mlžy,  Šaľa a Bánovce sa musia prispôsobit,  tak doma ako aj vonku !

C / PRÍPRAVKA  :

14 družstiev

1./ Hrací čas : 2 x 20 min. + 5 min. prestávky

2./ Hrací sytém : turnajovo

I./ Základná časť

Dve skupiny po 7 družstiev – každý s každým 2 / jeden turnaj 2 zápasy/

Modrá skupina :

DAC Dunajská Streda, Lehnice, UDHK Nitra, Zlatná, Šaľa-A, Šaľa-B, Šurany

Červená skupina :.

Talent D. Streda -A, Talent Dunajská Streda -B, Kolárovo, Močenok, Nesvady-Imeľ, Štúrovo, Sereď

II. Nadstavba

Finálová skupina o 1-7-miesto

Prví traja z každej skupiny   + víťaz zápasu MS/4 – ČS/4     /hrá sa na dva zápasy/

Skupina o 8-14.miesto.

Družstvá na 5-6-7 mieste z každej skupiny + porazený zápasu MS/4 – ČS/4     /hrá sa na dva zápasy/

3./ Hracie termíny

  1.turnaj                 01-02.10.2016

2.turnaj 15-16.10.2016
3.turnaj 29-30.10.2016
4.turnaj 12-13.11.2016
5.turnaj 26-27.11.2016
6.turnaj 10-11.12.2016

 

  JAR 2017
7.turnaj 04-05.3.2017  
8.turnaj 18-19.3.2017  
9.turnaj 01-02.4.2017    
10.turnaj 22-23.4.2017  
11.turnaj 06-07.5.2017  
12.turnaj 20-21.5.2017  

 

15-17.04.2017 – Veľká noc

 4./  PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI  :

 Oddiel – klub môže štartovať v spoločnej súťaži  iba v prípade , že :

A / zaplatí nenávratný súťažný vklad : do 31.8.2016

STŽY        v sume 50,00 € za prihlásené družstvo

MLŽY       v sume 50,00 € za prihlásené družstvo

Prípravka   v sume 35,00 € za prihlásené družstvo

Potvrdenie o zaplatení sa zašle do 5.9.2016  predsedovi HK !

Súťažný vklad je potrebné zaplatiť na účet NikZHá

číslo účtu : 0232767163 / 0900  – Slovenská sporiteľňa

IBAN:SK03 0900 0000 0002 3276 7163

 Adresa zväzu:

Nitriansky krajský zväz hádzanej

Mostná 29, 949 01  Nitra

  B / Oddiel môže štartovať v spoločnej súťaži iba v tom prípade , ak má zaplatené všetky pozdĺžnosti z predchádzajúceho obdobia .

C / Všetci hráči musia byť riadne registrovaní za príslušný oddiel – klub  , ich náležitosti určuje SP . Štart hráča za príslušné družstvo musí byť s „RP“ zodpovedajúcim názvu klubu uvedeného v Rozpise súťaže resp. v Správach NikZHá / v prípade zmeny názvu klubu počas súťaže /.

D / Hráči  musia mať platnú lekársku prehliadku nie staršiu ako 1 rok . Za lekárske prehliadky zodpovedá v plnej miere oddiel a preto riadiaci zväz nevyžaduje jej zaslanie

/doporučujeme mať pri sebe na každý zápas zdravotný preukaz /.

E / Funkcionári vrátane trénera , oprávnení sedieť na striedačke , sú povinní pred stretnutím predložiť rozhodcom platný registračný preukaz a tréner aj trénersku licenciu platnú na dané obdobie / aj tu platí povinnosť mať RP s názvom príslušného klubu /. Bez týchto náležitostí nie sú oprávnení sedieť na striedačke.

Upozornenie !

Do 30.12.2016 sa udeľuje výnimka z trénerskej licencie nasledovne:

Post trénera môže zastávať aj funkcionár / predloží RP/, ktorý nemá trénersky preukaz, ale podmienkou je, aby sa do 30.11.2016 prihlásil na trénersky kurz organizovaný SZH alebo NikZHá a predložil o tom potvrdenie predsedovi HK NiKZHá, ktorý na základe toho vystaví potvrdenie, ktoré oprávňuje danú osobu zastávať post trénera v majstrovských zápasoch.

F / Usporiadajúci oddiel je povinný predložiť pred stretnutím rozhodcom stretnutia platný preukaz zapisovateľa a časomerača príp. rozhodcovský preukaz alebo preukaz delegáta s platnou licenciou.

 G / Musí mať e-mailovú adresu !

5. / SÚPISKY DRUŽTIEV :

    5.1./  Súpisky  budú predkladať oddiely – kluby , ktoré majú v súťažiach NikZHá dve resp. viac družstiev v jednej vekovej kategórii.  Kompletný zoznam hráčov „ A „ , „B „ C „ družstva  je potrebné zaslať predsedovi HK do 15.9.2016 .   

Hráči môžu štartovať len za to družstvo , ktoré je uvedené  na súpiske .

Súpiska je platná do konca súťažného ročníka.

Toto obmedzenie neplatí na záverečný turnaj o M –SR .

5.2. / Výklad rozpisu súťaže

    Vzhľadom na to , že sa objavujú nejasnosti okolo uplatnenia toho článku predkladáme Vám výklad tohto ustanovenia a podľa ktorého oddiely a kluby musia postupovať /odd .B/ čl.1 rozpisu súťaže/ !Odd. B / čl.6 – Súpisky družstiev

Oddiely –kluby , majúce v súťažiach riadených NiKZHá v jednej súťaži dve alebo viac družstiev , zašlú  „kompletný „ zoznam –súpisku .

Hráči môžu štartovať len za družstvo , za ktoré sú uvedení v danom zozname

tj. tí hráči , ktorí štartujú za „A“ družstvo nemôžu nastúpiť za „B „ družstvo a platí to aj opačne !

V prípade ,že oddiel -klub plánuje nastúpenie nového hráča , predtým v dostatočnom časovom predstihu , musí požiadať riadiaci orgán / HK NikZHá / o zaradenie hráča na súpisku jedného

družstva / konkrétne uviesť za ktoré / – doplnenie súpisky.

Ak hráč , ktorý nebol uvedený na súpiske akonáhle nastúpi za jedno družstvo , za druhé už nemôže nastúpiť ! Porušenie tohto ustanovenia aj po tomto výklade ,  bude mať za následok hracie a discip-linárne dôsledky.

HRACIE TERMÍNY – HLÁSENIE STRETNUTÍ :

 A /Hracie dni sú sobota a nedeľa , prípadne deň pracovného pokoja.

B/ V súťažnom ročníku 2016/2017 sú oddiely povinné hlásiť stretnutia  na predpísanom tlačive . V prípade hlásenia začiatkov stretnutí pre viac družstiev – používať tlačivo, kde je uvedené zvlášť každé družstvo !

 Hlásenie stretnutia usporiadajúci oddiel – klub zasiela :

Súperovi, rozhodcom, predsedovi HK, najneskôr 14 dní pred dňom stretnutia !

/nedodržanie má za následok pokutu vo výške 10,00 Euro za každý zápas !!!/

C/Začiatok majstrovských stretnutí

1./ v hale :

–          sobota : v čase od 9,00 do 20,00 hod.

–          nedeľa  v čase  od 9,00 do 19,00 hod.

–          pracovný deń : od 16,00 do 19,00 hod. /alebo podľa dohody /

2./ otvorené ihriská :

–          od 1.4. do 30.4.  9,00 – 17,00 hod.      od 1.8.    do 31.8.     9,00 – 17,30 hod.

–          od 1.5. do 31.5.  9,00 – 18,00 hod.      od 1.9.    do 30.9.     9,00 – 16,00 hod.

–          od 1.6. do 31.7.  9,00 – 18,30 hod.      od 1.10.  do 31.10.   9,00 – 15,00 hod.

3./ Domáci oddiel – klub musí mať pre prípad neregulárnych podmienok /určí rozhodca/ zabezpečený predpisom vyhovujúci hrací priestor tak, aby zápas sa mohol odohrať maximálne do dvoch hodín od pôvodne určeného žačiatku stretnutia. V opačnom prípade hradí všetky spolu súvisiace náklady spojené s dohrávkou/napr.cestovné pre súpera, náklady na rozhodcov a pod./ako aj poriadkovú pokutu za porušenie RS.

4./ Po vzájomnej dohode súperov a rozhodcov sa môže toto stretnutie odohrať aj v iný čas.

/maximálne do 10 dní od pôvodného termínu- okrem termínu podľa písm. H / . V takomto

prípade domáci oddiel do 24 hod. zašle na HK NIkZHá vyplnené tlačivo o zmenehracieho

času so súhlasmi klubov.

E/ Hracia komisia si vyhradzuje právo pozmeniť nahlásené termíny a začiatky stretnutí

z hľadiska zachovania regulárnosti, ekonomiky, dopravného spojenia a dodržania

zmluvných vzťahov a záujmov NiKZHá.

F/ Zmena miesta stretnutia je možná len so súhlasom HK NikZHá.

G/Predohrávky na iné dni ako je vyžrebované sa môžu uskutočniť iba po vzájomnej dohode oddielov a so súhlasom HK NikZHá .Dohrávky sa v zásade nepovoľujú. Vo výnimočných prípadoch povoľuje dohrávku iba HK NikZHá.

H/Pre dodržanie regulárnosti súťaže sa od 1.5.2017 dohrávky nepovoľujú !

I/Termíny schválených predohrávok alebo dohrávok je usporiadajúci oddiel povinný vždy nahlásiť v zmysle SP.

J/Každé nedodržanie predpísaného postupu hlásenia stretnutia sa trestá poriadkovou pokutou.

 K/ Bezhlásenkový systém :

  Družstvá využívajúce bezhlásenkový systém musia delegovanému rozhodcovi zaslať

včas hlásenku !

7. / ZÁPIS ZO STRETNUTIA :

Družstvá sú povinné používať predtlačené a vydané zápisy SZH. Okrem náležitostí určených v SP musia byť v zápise / na ľavom okraji pred číslom hráča zreteľne označení

hráči :  H – hosťujúci hráč                                      C – cudzinec

V jednom stretnutí môže nastúpiť max. 16 hráčov .

Na jeden zápas môže nastúpiť max. 5 hráčok s povoleným hosťovaním. Táto hráčka môže hrať len v jednej súťaži v danej vekovej kategórie – platí na všetky súťaže SZH, krajských a regionálnych súťaži v SR.  

Poradie hráčov v zápise treba uvádzať v zostupnom poradí / čl. 37 SP/.

Zápis je potrebné vyplniť čitateľne paličkovým písmenom. .

Zápisy o stretnutí dáva  usporiadajúci oddiel tak , aby  najneskôr 30 min. pred stretnutím bol k dispozícii rozhodcom .

Ak hráč pricestuje na stretnutie bez reistračného preukazu, vedúci družstva /VD/ musí túto skutočnosť oznámiť rozhodcovi stretnutia a súperovi a súčasne predloží rozhodcovi stretnutia písomné prehlásenie, že hráčka má platný registračný preukaza môže za družstvo štartovať, ktoré bude tvoriť prílohu zápisnice a musí byť podpísané VD.Na stretnutie môže nastúpť len ten hráč, ktrý sa pred stretnutím preukáže hodnoverným preukazom s fotografiou, pričom druh a čislo preukazu sa zapíše do zápisu o stretnutí.

Hráčku, ktorá nemá pri sebe žiadny požadovaný doklad, rozhodca k stretnutiu nepripustí. Za každú takúto kontrolu zaplatí družstvo PP v zmylse sadzobníka RS.

8./ MERANIE ČASU :

Meranie času zabezpečuje časomerač stopkami a na verejnom časomernom zariadení vybavené podľa Pravidiel hádzanej .V opačnom prípade meranie času ako aj času vylúčených realizuje rozhodca.

Každé družstvo má právo v každom polčase stretnutia vyžiadať si jeden oddychový čas / „T“/ s použitím zelenej karty. Zapisovateľ musí mať počas stretnutia k dispozícii píšťalku , žltú , červenú a zelenú  kartu a tlačivá pre oznamovanie času návratu vylúčených hráčov – pre pomocnú signalizáciu od stolíka.

9./ POVINNOSTI USPORIADATEĽA :

A/ Mať k dispozícii vhodné priestory pre výkon antidopingovej kontroly

B/ Zdravotnú službu s vybavením pre prvú pomoc, ktorý je povinný poskytnúť ošetrenie

aj členom hosťujúceho družstva a divákom.:

1/ Dané športovisko musí byť vybavené lekárničkou s povinným obsahom:

Septonex spray, Opthal s vaničkou alebo Opthalmoseptonex, Framykoin zásyp,

Sterilná gáza , obväzy – 10 ks rôznej veľkosti, elastické obvínadlá – 5 ks,  leukoplast,

Rýchloobväz /Spofa 10 ks/, trojrohú šatôčku, drevené latky, gumové škrtidlo, dlahy na zlomeniny, gumené rukavice, záznamník s ceruzkou

2/ Naviac sa doporučuje:

Buničná vata, obväzová vata, Ketazon comp.masť, Akutol spray, Acylpyrin, pinzeta, lekársky teplomer, Framykoin masť, chladiaci spray alebo ľad, mydlo, kartáček, ručník, nožničky.

3/ Zabezpečiť vedľa každej striedačky igelitové vrecko na odkladanie použitého

zdravotníckeho materiálu.

B/ Zabezpečiť pre rozhodcov a hosťujúce družstvo uzamkyteľnú šatňu ,WC a sprchy

teplou vodou – ktoré vyhovujú hygienickým normám na prevádzku športových

zariadení.               

  10./ ROZHODCOVIA :

A / Delegáciu rozhodcov vykoná  DRK na základe nasadenia rozhodcov na stretnutia

I a II .ligy SZH .

B/ Družstvá majú možnosť požiadať o vedenie zápasu vo dvojici. V takomto prípade 21 dní pred zápasom je potrebné zaslať písomnú žiadosť o delegovanie dvoch rozhodcov predsedovi rozhodcovskej komisie. Náklady na druhého rozhodcu hradí žiadateľ (cestovné, za vedenie zápasu, stravné ).

C/ Hodnotenie výkonu rozhodcov zasielajú  oddiely na predpísanom tlačive HK NikZHá

spolu so zápisnicou alebo zvlášť predsedovi HK. Hodnotenie 4 a menej je potrebné riadne

odôvodniť !

11./ HLÁSENIE VÝSLEDKOV STRETNUTÍ :

 Zápis o stretnutí / originál / je povinný zaslať  rozhodca do 24 hod. po skončení stretnutia predsedovi HK.

 V prípade , že bol odobratý registračný preukaz hráča alebo funkcionára, tento sa zasiela rozhodca spolu so zápisnicou . 

 Nové :

Výsledok zápasu zašlite na e-mail: handballnikzha@pobox.sk  do 3 hodín po odohratí zápasu !

14./ HODNOTENIE SÚŤAŽÍ :

Víťazstvo v stretnutí sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza , porazené družstvo nezíska žiadny bod. Pri nerozhodnom výsledku získajú obe družstvá po jednom bode. Umiestnenie v súťaži sa hodnotí v zmysle SP čl. 45 .

15. / POSTUPY :

Družstvo , ktoré sa umiestni a na prvom mieste  postupuje na M – SR. V prípade odrieknutia účasti sa miesto postupujúceho ponúkne v poradí ďalšiemu družstvu .

C/ OSTATNÉ USTANOVENIA

  1. SADZOBNÍK POKÚT :                                                                          EUR

Oddiely –kluby , jednotlivci :

–          neskoré zaslanie hlásenky ,zápisnice                                             …………           10,-

–          nezaslanie hlásenky,zápisnice                                                       ………….            17,-

–          administratívna chyba pri vyplňovaní hlásenky                            ………….           3,-

–          nežiadanie o delegovanie rozhodcu                                                 ………..          33,-

–          úmyselná manipulácia s časomierou uvedená rozhodcom v zápisnice …..    33,-

–          nezabezpečenie zdravotnej služby                                                   ………..          17,-

–          nezabezpečenie povinnosti usporiadateľa čl.4                                  ……….        66,-

–          nezabezpečenie náhradnej hracej plochy / čl.8 ods.3 /                    ………..      100,-

–          nezaslanie požadovaných dokladov alebo vyjadrenia sa k priestupkom…     33,-

–          použitie nesprávneho zápisu na stretnutie , hlásenky na zápas , hodnotenie

rozhodcov                                                                                                                               7,-

–          nezaslanie súpisky                                                                                                   33,-

–          štart hráča na nesprávny RP                                                                                  66,-

–          nezaplatenie resp. nevyrovnanie súťažného vkladu v určenom termíne      17,-

–          za spôsobenie kontumačného výsledku                                                              66,-

+ 5O % dokázateľných nákladov spojených s cestovaním , rozhodcovské , stravné

pre súpera a rozhodcov sa uhradí cez NiKZHá /

–          za štart každého hráča bez preukazu/ čl.9/ .                                                      33,-

–          nešportové správanie sa divákov                                               až do               166,-

–          nezaplatenie pokuty v termíne                                                                            17,-

–          odstúpenie zo súťaže                                                                                          166,-

–          vylúčenie zo súťaže                                                                                              166,-

–     neúčasť  štat. zástupcov klubu na aktíve                                                                33,-

–    ostatné porušenie RS /podľa závažnosti / …………………………… až do                166,-

Rozhodcovia a delegáti.

–          oneskorené zaslanie dokladov / zápisnice, RP  a pod.                                      7,-

–          administratívne nedostatky v zápisnice                                                              7,-

–          nedostavenie sa na zápas                                                                                   17,-

/ bez  ospravedlnenia sa – min. 2 dni vopred predsedovi DRK /

 Družstvá štartujú na vlastné náklady . Úhrada nákladov rozhodcom vykonáva usporiadajúci oddiel -klub v zmysle SP čl.19 bod. 2 písm. l – pred stretnutím .

ZÁVER:

 Každý klub zodpovedá za ochranu dopravných prostriedkov súpera, rozhodcov , a delegáta .Miesto ich zaparkovanie určuje usporiadateľská služba , ktorá po zaparkovaní preberá zodpovednosť za jeho ochranu a končí po 1  hod. po ukončení zápasu.

V prípade poškodenia dopravného prostriedku v čase ,keď za neho zodpovedá usporiadateľská služba , uhradí domáci klub jeho opravu a jeho uvedenie do pôvodného stavu a zabezpečí náhradnú dopravu .

  1. Všetci účastníci spoločných súťaží sú povinný robiť všetko pre dobré

meno súťaží .V prípade urážky KZHá , funkcionárov , delegátov , rozhodcov , hráčov sa budú takéto osoby trestať v zmysle platnej legistratívy. Za urážku sa považuje také konanie , ktoré má napadnutého zosmiešniť , ponížiť – hlavne nadávky , vyhrážanie sa , hanlivé výroky alebo opľutie a pod.

  1. Súčasťou tohto rozpisu je vyžrebovanie súťaží s nasadením rozhodcov a adresár

oddielov , rozhodcov .

  1. HK zasadá v prípade potreby vo štvrtok. V prípade odobratia registračného preukazu

rozhodcom je povinný sa k priestupku vyjadriť oddiel – klub .

Vyjadrenie sa zasiela  do 48 hod na adresu predsedu HK .

Potrestaný hráč alebo klub v prípade potreby bude pozvaný na  rokovanie, ktorého

sa môže vždy dobrovoľne aj bez pozvania zúčastniť .

  1. Udelené pokuty sú splatné do 10 dní odo dňa oznámenia .
  2. Na základe žiadosti usporiadateľa na nemajstrovské podujatia deleguje rozhodcov podľa SP predseda DRK.

 

 

Nitra ,dňa 25.8.2016                                         Ing. Juraj Miškovič

Predseda HK