Pripravky chlapci_2019_2020

 

MINI HÁDZANÁ PRÍPRAVIEK ROZPIS SÚŤAŽE

 chlapci 2019/2020

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 Riadenie súťaže :                        

 Predseda TKZHá Trnava                      

Bc.Dávidek Ivan

Zábranie 204/40

920 01 Hlohovec

mob.0948 091 826

davidek@tkzha.sk

 Disciplinárna komisia                

Ing. Marián JAHODKA – KZH Trenčín                  Bc. Ivan DAVIDEK – KZH Trnava

Pod Hájom 1092/73-13                                           Zábranie 204/68

018 41 Dubnica n/V                                                 920 01  Hlohovec

mobil: 0902 954001                                                 mobil: 0948 091 826

jahodka58@gmail.com                                       davidek@tkzha.sk , info@tkzha.sk

Hracia komisia

Bc. Ivan DAVIDEK – KZH Trnava                            Ing.Patrik Voltmann

Predseda TKZHá                                                       HC Sporta Hlohovec

Zábranie 204/68, 920 01  Hlohovec                      nám.SNP 3,917 00 Trnava

mobil: 0948 091 826                                                 mobil:0905918797

Ján Lukačovič

HBC Trnava

Rybníková 15,917 01 Trnava

Mobil:0903790328

 

 Bankové spojenie

 TKZHa Trnava:  číslo účtu: SK02 1100 0000 0029 4845 8349
  ICO: 36079723

 

 Termíny súťaže :

 Prípravka – mini hádzanápodla priloženého rozlosovania

Hrá sa turnajovým spôsobom – jeseň,jar

Hracím dňom môžu byt pre predohrávky a aj dohrávky aj dni v týždni, nie len víkendy. Zápasy musí schváliť hracia komisia.                      

Miesta stretnutí :

Usporiadateľom turnaja je klub uvedený v rozpise termínov ako usporiadajúci. Stretnutia sa odohrajú na polovičkách hádzanárskeho ihriska – t.j. dve stretnutia naraz alebo na 1 ihrisku,jedno stretnutie. Usporiadajúci klub je povinný zabezpečiť bránky na mini hádzanú v počte 4 kusy lopty na hranie, stolíky časomerača a zapisovateľa, rozhodcov z radu dorastencov /-niek usporiadajúceho klubu.

Náklady :

Družstvá štartujú na vlastné náklady.  Odmeny pre rozhodcov, časomeračov, zapisovateľov sú na zvážení usporiadajúceho klubu.

 Účastníci : chlapci

 • HC SPORTA Hlohovec -A,B           huska@gmail.com                     0915 498 564
 • HBC Trnava A                                 hbctrnava@gmail.com              0903 790 328
 • MHK Piešťany A,B,C                      hapy@hapy.sk                             0905 600 578
 • HC Štart N.Zámky A,B,C               tjstart@tjstart.sk                          0908 777 703
 • Cífer A                                             fdugovic@golemtech.sk             0902 677 085
 • Šala A,B,C                                       klacko@azet.sk   0903 239 088, 0905 747 347
 • Topolčany A                                   hadzana@hktopolcany.eu           0915 746 494
 • Dac D.Streda                                 fodormic65@gmail.com              0908 616 122
 • UDHK Nitra A,B,C                                                                                  0905 424 390

 

 TECHNICKÉ USTANOVENIA

 Štartujú :                                                                                                                        

Chlapci aj dievčatá ročník 2009 a mladší. Hrať môžu aj zmiešané družstvá chlapci a dievčatá. Hrá sa podľa pravidiel mini hádzanej. Družstvo tvorí minimálne 7 hráčov. Na hracej ploche počas stretnutia sa nachádzajú vid priloha minihadzana

 Hlásenia turnajov:

Termíny a hlásenia stretnutí“ ako usporiadateľ všetkým účastníkom turnaja najneskôr 14 dní pred jeho začiatkom. Určené termíny v rozpise nie je možné meniť!!! V hlásení turnaja uvádza usporiadateľ presný dátum turnaja a časový rozpis podľa predlohy v závislosti od jeho začiatku.

Hracia lopta :

 Lopta na mini hádzanú .

Hracia doba :

Hrací čas 2 x 8 min. s 2 min. prestávkou v polčase a 2 min. prestávkou medzi stretnutiami pre turnaje hrané na dvoch ihriskách.

Hrací čas 2 x 10 min. s 2 min. prestávkou v polčase a 2 min. prestávkou medzi stretnutiami pre turnaje hrané na 1ihrisku.

Hrací systém :

Hrá sa turnajovým spôsobom podľa určených termínov a rozpisov jednotlivých zápasov

2 ihriská alebo 1.ihrisko- družstvá hrajú každý s každým v rámci turnaja podľa časového rozpisu

Časový rozpis jednotlivých turnajov upravuje usporiadateľ turnaja v závislosti od času  začiatku turnaja, ale nesmie meniť poradie jednotlivých stretnutí..

 Zápisy o stretnutí :

Turnajové zápisy pre počet stretnutí každý s každým . Kópie  zasielať do 48 hod. na adresy riadiaceho orgánu davidek@tkzha.sk ,info@tkzha.sk

 Zdravotná služba :

 Usporiadajúci  klub je povinný zabezpečiť zdravotnú službu počas celého turnaja, ktorá je povinná poskytnúť pomoc všetkým zúčastneným družstvám.

 Povinnosti usporiadateľa :

Zabezpečiť:

 • Ihriská s rozmermi 12 x 16m až 20 x 24m. Čiara bránkoviska 5m. Čiara trestného

hodu 6m od bránkovej čiary. Čiara voľného hodu 2 až 3m od čiary bránkoviska.

 • Bránky s rozmermi 1,7m x 2,4m.
 • Ihrisko rozmerov 20 x 40m

Hodnotenie poradia :

 Víťaz zápasu získava 2 body, porazené družstvo nezíska žiadny bod. Nerozhodný výsledok – obe družstvá získavajú po bode. Pre konečné poradie v tabuľke rozhoduje väčší počet získaných bodov zo všetkých stretnutí hraných v súťaži TKZHa. Pri rovnakom počte bodov dvoch družstiev sa poradie určí podľa výsledkov ich vzájomných stretnutí. Ak majú rovnaký počet bodov potom o poradí rozhodnú tieto kritéria :

 1. Väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí
 2. Väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí
 3. Väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí
 4. Pri rovnakom počte viac ako dvoch družstiev sa poradie určí vytvorením doplnkovej tabuľky zostavenej z výsledkov všetkých vzájomných stretnutí týchto družstiev pri dodržaní kritérií 1 až 3.

Odmeňovanie družstiev

 • Usporiadajúci oddiel odmení všetky zúčastnené družstvá na vyhodnotení výsledkov turnaja sladkosťami.
 • Pri záverečnom turnaji TKZHá Trnava odmení všetky zúčastnené družstvá sladkosťami a diplomom a poharmi za účasť v súťaži.

 

Spracoval         : Hracia komisia Krajského zväzu hádzanej Tnava

Schválil            : Výkonný výbor TKZHá Trnava dňa 9.10.2019