Rozpis sútaže žiačky TKZHA

„súť.ročník  2022/2023“

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Riadenie súťaže :

za KZH TT

Predseda KZH Trnava – Ivan DAVIDEK

Vinohradská 3/B , 920 01  Hlohovec

mobil: 0948 091 826 , davidek@tkzha.sk           

rozhodcovská komisia

Doc. Ing. Peter HAŠČÍK

Pod Orešnou 4 , Nitra – Kynek

Mobil: 0908 701 316 , peter.hascik@uniag.sk

 

Disciplinárna komisia

Ing. Marián JAHODKA – KZH Trenčín                  Bc. Ivan DAVIDEK – KZH Trnava

Pod Hájom 1092/73-13                                            Vinohradská 3/B

018 41 Dubnica n/V                                                  920 01  Hlohovec

mobil: 0902 954 001                                                 mobil: 0948 091 826

jahodka58@gmail.com                                            davidek@tkzha.sk , info@tkzha.sk

Hracia komisia

Bc. Ivan DAVIDEK – KZH Trnava                            Peter Palec

Predseda TKZHá                                                        prípravky chlapci a mini prípravky

Vinohradská 3/B, 920 01  Hlohovec                        mobil: 0905 600 578                                    mobil: 0948 091 826

                                                                                    Tibor Čepec

Ján Lukačovič                                                          prípravky chlapci a mini prípravky

Žiaci                                                                           mobil: 0904 400 684

HBC Trnava                                                                Milan Novák

Rybníková 15,917 01 Trnava                                  prípravky dievčatá

mobil:0903 790 328                                                 mobil: 0904 569 348

Bankové spojenie KZH Trnava:  číslo účtu:  SK02 1100 0000 0029 4845 8349
ICO: 36079723
Termíny súťaží :

Staršie žiačky                  – jesen 2022 – jar 2023  vid.rozpis suťaže

Mladšie žiačky                – jesen 2022 – jar 2023   vid.rozpis suťaže

Miesta stretnutí :

Usporiadateľ majstrovských stretnutí je klub (oddiel ) uvedený ako usporiadateľ turnaja. Pre športové haly a ihriská, ktoré nemajú regulárne rozmery v zmysle pravidiel hádzanej, musí príslušný klub (oddiel) podať žiadosť na riadiaci zväz o výnimku. Usporiadateľ stretnutí je povinný postupovať pri zabezpečovaní stretnutí podľa platného Súťažného poriadku SZH a jeho doplnkov platných od 1.8.2001. Stretnutia, ktoré sa uskutočnia v jesennej časti po termíne 1. 11. 2022  a v jarnej časti do termínu 31. 3. 2023, je treba odohrať v športových halách. Riadiaci orgán schváli výmenu turnaja  jedine z dôvodu nezabezpečenia haly, avšak po dohode klubov, do termínu 14 dní pred jeho konaním. Termíny je možné meniť len v rámci určených termínov v jednotlivých kategóriách. Odsúhlasenú dohodu klubov je usporiadateľ turnaja povinný zaslať na adresu riadiaceho orgánu.

Z dôvodu riadenia súťaže – obsadzovania stretnutí rozhodcami, vyhodnocovania stretnutí, atď… bolo dohodnuté, že aj hlásenia stretnutí turnajov „ súťaže TKZHa“ a zápisy z týchto stretnutí musia jednotlivé kluby posielať na adresu: davidek@tkzha.sk, info@tkzha.sk TKZHA treba zaslat do emailu info@tkzha.sk , davidek@tkzha.sk, scan zápisu o zápase, Originály si archivuje každý klub !!!

Výsledky treba zasielat aj v prípade elektronického zápisu.!!!

Náklady :

Družstvá štartujú na vlastné náklady. Náklady spojené s výkonom funkcie rozhodcu, časomerača a zapisovateľa hradí usporiadateľ nasledovne:

  • Ošatné pre rozhodcu je 15,- EUR za každé odrozhodované stretnutie , v prípade že píska 2 zápasy sa odmena znžuje na 10,-eur v súťaži žiakov a žiačok
  • Odmena pre časomerača, zapisovateľa a usporiadateľskú službu je určená KZHá Trnava vo výške minimálne 5,- EUR/stretnutie.
  • Cestovné náhrady – náhrada cestovného je vo výške 0213 EUR za km. Rozhodcovia sú povinní dodržať ekonomiku cestovania- cestovať jedným autom.
  • Stravné (diéty) – podľa platných predpisov o cestovných náhradách   služobných ciest vydaných MPSVR SR pre príslušné obdobie.             

Rozlosovanie :

Bolo vykonané 10. 8. 2022 v Hlohovci.  Rozlosovanie súťaží TKZHa – 2022-2023 ako príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozpisu.

Účastníci : súťaž TKZHa

Žiaci a žiačky                           org. pracovník       e-mailová  adresa                   mobil

MŠK Považská Bystrica      Katarína Opoldíková   msk-sh@msk.sk              0917 451 114

HK Kúpele Bojnice              Roman Uhlíř       potravinylucky@gmail.com  0905 607 500

MŠK HO Kysucké Nové Mesto   Pavol Kubala    kovacikova@mskknm.sk 0918 163 779

MHáK Martin            Miriam Nepelová       nepelova.miriam@zoznam.sk  0917 434 948

SPORTAcademy Hlohovec   Tomáš Húska   huska@sporta.sk  , info@sporta.sk                                                                                                                                                   0915 498 564

MHC Štart Nové Zámky        Radka Horváthová  tjstart@tjstart.sk              0908 777 703

HKM   Šaľa                  Andy Petro                            andy.skp@azet.sk

Peter Szalay                                             0903 239 088,  0905 747 347

HŠK LEGENDS Šala          Katarína Dubajová      hsklegends@gmail.com   0905 640 186

HK Agro Topoľčany          Dezider Jakubička        info@hkto.sk                      0915 746 494

TJ Sokol Cífer        Sabina Štefíková  stefikova.tjsokolcifer@gmail.com    0915 164 335

UDHK Nitra           Mária Vargová          mariavargova61@gmail.com           0905 424 390

Sport Club Senec Nora Csokaová          noracsukaova@gmail.com              0910 623 822

HK Slávia Sered   Milan Novák               milannovak650@gmail.com            0904 569 348

HBC Trnava          Matúš Vlášek              hbctrnava@gmail.com 

                                                                     Matus.vlasek@gmail.com              0903 790 328

MHK Piešťany      Peter Palec                   hapy@hapy.sk ,hapy.zapasy@gmail.com                                         Martin Nedorost                                                                        0905 600 578

TJ Družstevník Topolníky    Agneša Kovácsová    kovacsagi@centrum.sk   0908 773 850

ŠK DAC D.Streda              Michal Fodor                  fodormic65@gmail.com  0908 616 122

HC DAC D.Streda             Henrieta Slick                 h.ujhelyiova@gmail.com 0917 622 409

HŠK 74 Kolárovo              Miroslav Zolnai              hsk74k@pobox.sk              0905 646 156

TJ Družstevník Lehnice   Eva Moroviková       eva.morovikova@gmail.com 0905 387 018

V prípade zmeny údajov treba nahlasiť zmeny na email:

davidek@tkzha.sk , info@tkzha.sk

tel: 0948 091 826

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Predpis :

Hrá sa podľa platných pravidiel hádzanej , súťažného poriadku a disciplinárneho poriadku SZH  a podľa ustanovení tohto rozpisu.

Štartujú :

Staršie žiačky                :           narodení od 1.1.2008 do 31.12.2009

Mladšie žiačky              :           narodení od 1.1.2010 do 31.12.2011 a mladší

Podmienky účasti v súťaži :

A/  DRUŽSTVÁ – HRÁČI – Družstvá môžu hrať v súťaži na základe zaslania originálu prihlášky do súťaže na adresu: davidek@tkzha.sk, info@tkzha.sk  a po zaplatení štartovného vkladu vo výške 50,- EUR za každé družstvo v kategórii,každé dalšie družstvo zaplatí vklad 10,-eur, ktoré bude treba uhradiť najneskôr do 31.8.2022 na účet KZH Trnava. Bez uhradenia príslušných poplatkov nebude družstvu umožnený štart v súťaži..

Hráči musia byť riadne registrovaní v SZH a musia mať platnú lekársku prehliadku, za ktorú zodpovedá klub (oddiel). Toto platí aj v tréningovom procese, v turnajoch a priateľských stretnutiach.

V kategórii ml. žiakov je dovolené hrať aj dievčatám v zmysle pravidiel, najviac 3 hráčky.

B/  ŠTART V STRETNUTÍ – štart hráča v stretnutí je podmienený preukázaním sa rozhodcovi platným registračným preukazom SZH.

Ak má klub / oddiel / v súťaži družstvá „A“ a „B“ je tento povinný zaslať súpisku družstva „A“.  Na súpiske musí byť uvedených minimálne 9 hráčov. Hráči, ktorí sú na súpiske družstva „A“, nesmú nastúpiť za družstvo „B“. Každý hráč uvedený na súpiske musí odohrať aspoň tri stretnutia v jesennej časti súťaže. Nesplnenie uvedenej podmienky bude riešené ako porušenie Rozpisu súťaže. Súpisku možno meniť po jesennej časti súťaže. Kluby môžu požiadať aj o vinymku,že može hrať starší hráč – najviac 3,avšak družstvo hrá mimo súťaž,ale výsledky s ostatnými družstvami zostávajú v platnosti. Platí pre kategórie st a ml.žiaci a žiačky.

Klub / oddiel / je povinný zaslať súpisku do začiatku súťaže na e-mailovú adresu: davidek@tkzha.sk

C/ FUNKCIONÁRI – funkcionári (vrátane trénera) oprávnení sedieť na striedačke sú povinní pred stretnutím predložiť rozhodcovi svoj platný registračný preukaz a tréner aj svoj preukaz trénera s platnou trénerskou licenciou.

E/ KONTROLA TOTOŽNOSTI – v zmysle SP SZH čl. 42 bod 5 sa vykonáva vo všetkých žiackych kategóriách tesne pred stretnutím fyzická kontrola totožnosti všetkých hráčov – hráčok. Kontrolu vykonáva delegovaný rozhodca na hracej ploche tesne pred stretnutím.

Hracia doba :

V kategórii staršie  žiačky  je hracia doba 2×25 min . s 5 min . prestávkou.

V kategórii mladšie žiačky  je hracia doba 2×20 min. s 5 min. prestávkou

Hracia lopta :

Hrá sa so schválenými loptami pre žiactvo:

Staršie žiacky – dievčatá                   – lopta veľkosť č. 1

Mladšie žiačky – dievčatá                 – lopta veľkosť č. 1

Hracie termíny – Hlásenie stretnutí :

Hracie dni sú sobota a nedeľa, prípadne deň pracovného pokoja. Družstvá sú povinné hlásiť stretnutia zainteresovaným družstvám elektronicky s uvedeným miesta a časovým rozpisom stretnutí.

Hlásenie o stretnutiach sa zasiela na riadiaci orgán: p. DAVIDEK,  

a súperom  minimálne 14 dní pred ich konaním.

Hlásenia o stretnutiach (turnaji) rozhodcom zašle predseda Rozhodcovskej komisie p. Haščík na základe ich obsadzovania v súťažiach SZH.

Predohrávky na iné dni ( ako je vo vyžrebovaní ) sa môžu uskutočniť iba po vzájomnej dohode klubov a so súhlasom Hracej komisie.

Vo výnimočných prípadoch povoľuje dohrávku iba Hracia komisia KZH Trnava.

V prípade zrušenia termínu stretnutí, alebo miesta stretnutí z akéhokoľvek dôvodu, musí usporiadajúci klub zrušeného stretnutia dohodnúť so všetkými zainteresovanými družstvami náhradný termín. Toto musí byť dohodnuté do 7 dní od stanoveného termínu stretnutia. Ak sa budú opakovať nesúhlasy s navrhovaným novým termínom, HK KZH TT nariadi termín bez ohľadu na okolnosti.

Termíny schválených predohrávok, alebo dohrávok je usporiadajúci klub (oddiel) povinný vždy nahlásiť v zmysle SP.

Zápisy o stretnutí :   

Pre stretnutia je usporiadateľ povinný používať vydané zápisy SZH, papierový a aj elektronický zápis. Na stretnutie môže nastúpiť 16 hráčov.

Poradie hráčov v zápise treba uvádzať podľa čísel ( 1-99 ) v zmysle čl.37 SP.

Originály zápisov zo stretnutí súťaží TKZHa zasiela organizátor do 48 hodín od jeho skončenia emailom na adresu : davidek@tkzha.sk, info@tkzha.sk a originály uchováva u seba v klube.

 dôvodu urýchlenia spracovania a uverejňovania výsledkov na webových stránkach je potrebné do 24 hodín zaslať prehľadné výsledky  na e-mail: davidek@tkzha.sk , info@tkzha.sk

Meranie času a zápis o stretnutí :

Meranie času a vypisovanie zápisu o stretnutí zabezpečuje vyškolená osoba s platným preukazom SZH, ktorým sa preukáže rozhodcom stretnutia, prípadne iná plnoletá a poučená osoba. Za obsadenie stolíka časomerača v plnom rozsahu zodpovedá usporiadateľ stretnutia (turnaja). Zapisovateľ musí mať počas stretnutia k dispozícii píšťalku, žltú, červenú a zelenú kartu a tlačivá pre oznámenie vylúčených hráčov – pre pomocnú signalizáciu od stolíka s rozhodcom.

Systém súťaže :

Staršie žiačky: každý s každým – jeseň – jar  podľa vylosovania + výbey

Mladšie žiačky:každý s každým – jeseň  – jar  podľa vylosovania.

vylosovanie je súčastou sútaži dievčat.

Povinnosti usporiadateľa :

Usporiadateľ je povinný ku každému stretnutiu zabezpečiť zdravotnú službu, ktorá je povinná poskytnúť pomoc i hosťujúcemu družstvu.

Usporiadateľ je povinný mať k dispozícii podľa pravidiel hádzanej očíslované 1, 2, 3 tri  zelené karty pre T – time aj pre súpera.

Usporiadateľ je povinný pred stretnutím uhradiť rozhodcom náhrady podľa predpisu

Hodnotenie súťaží :

Víťazstvo sa hodnotí ziskom 2 bodov pre víťaza, porazené družstvo nezíska žiadny bod.

Pri nerozhodnom výsledku získavajú družstvá po jednom bode.

Pre konečné poradie v tabuľke rozhoduje väčší počet získaných bodov zo všetkých stretnutí. Pri rovnakom počte bodov dvoch družstiev sa poradie určí podľa výsledkov ich vzájomných stretnutí. Ak sa družstvá stretli viackrát medzi sebou, je potrebné vziať do úvahy výsledky všetkých týchto stretnutí. Ak majú rovnaký počet bodov potom o  poradí rozhodnú tieto kritéria

a/ väčší rozdiel gólov zo vzájomných stretnutí

b/ väčší počet dosiahnutých gólov zo vzájomných stretnutí

c/ väčší rozdiel gólov zo všetkých stretnutí

d/ väčší počet dosiahnutých gólov zo všetkých stretnutí

e/ väčší počet víťazstiev zo všetkých stretnutí

f/ nové vzájomné stretnutie

Pri rovnakom počte viac ako dvoch družstiev sa poradie určí vytvorením doplnkovej tabuľky zostavenej z výsledkov všetkých vzájomných stretnutí týchto družstiev pri dodržaní kritérií a) až b) .

Ceny :

Družstvá umiestnené na 1,2,3 mieste v každej kategórii bude odmenené pohárom „Víťaz súťaže TKZHa 2019-2020“. Poháre pre víťazov jednotlivých kategórií zabezpečuje KZH Trnava. V prípade, že sa bude hrať final Four budú družstva tiež odmenené pohármi.

Upozornenia :

V prípade nenastúpenia družstva na stretnutie je klub ( oddiel ) povinný zaslať do 48 hodín vyjadrenie – stanovisko na adresu riadiaceho orgánu davidek@tkzha.sk,info@tkzha.sk. Ak tak neuskutoční, bude sa postupovať v zmysle hracích a disciplinárnych ustanovení.

Nenastúpenie družstva na stretnutie – turnaj z dôvodu choroby viacerých hráčov sa neakceptuje, pokiaľ nebude doložené vyhlásením o epidémii od okresného hygienika. !!!

Náušnice musia byť ochránené (prelepené), aby neohrozili zdravie hráčov. Iné kovové predmety a doplnky sú neprípustné ( sponky, prstene, ortézy ) ani prelepené.

Odporúčanie: KZH Trnava doporučuje používať v stretnutiach ochranné pomôcky – kolenačky, lakťačky, …

ROZHODCOVIA – ospravedlnenie sa z delegácie na stretnutie oznámte najneskôr do stredy týždňa, v ktorom ste delegovaní na stretnutie na adresu p. Haščík Peter peter.hascik@uniag.sk. Rozhodca, ktorý sa bezdôvodne nedostaví k stretnutiu, bude postihovaný aj v súťažiach riadených SZH.

Stretnutia v kategórii starších žiakov rozhodujú dvaja delegovaní rozhodcovia. Kategóriu mladších žiakov rozhoduje jeden z delegovaných rozhodcov. Rohodovanie pre prípravky – zabezpečí si klub .

Všetky informácie ohadne rozhodcov a rozhodovania nájdete na kr-natkzha.webnote.sk

Žiadame kluby / oddiely, aby pozorne čítali informácie v rozpisoch a spravodajoch vydaných pre súťažný ročník  2022/2023 a riadili sa pokynmi v nich uvedenými.

Korešpondenciu a iné materiály zasielajte na adresu :

            Bc. Ivan DAVIDEK – predseda KZHá Trnava

            Vinohradská 3/B , 920 01  Hlohovec

            mobil: 0948091826 , email :   davidek@tkzha.sk

 

Dôležité oznamy a všetko okolo sútaže nájdete aj na webe: www.tkzha.sk

Sadzobník administratívnych pokút :

Neskoré zaslanie hlásenky o stretnutí                                                         10,- EUR

Nezaslanie hlásenky o stretnutí                                                                     10,- EUR

Nezaslanie zápisu o stretnutí                                                                         10,- EUR

Chyby v hlásenke                                                                                                2,- EUR

Administratívna chyba v zápise                                                                        2,- EUR

Nezabezpečenie zdravotnej služby                                                               10,-  EUR

Spôsobenie kontumácie stretnutia                                                               50,- EUR

Nenahlásenie zmeny stretnutia                                                                     10,- EUR

Neoprávnený štart hráča v stretnutí                                                              20,- EUR

Vylúčenie, odstúpenie zo súťaže                                                                   200,-EUR

Nezaslanie požadovaných materiálov                                                           10,- EUR

Nezabezpečenie stolíka v stretnutí                                                                10,- EUR

Neúčasť družstva na záverečnom vyhlásení výsledkov súťaže                 30,- EUR

SPRACOVAL    : Hracia komisia TKZHa –  Bc.Dávidek Ivan, Ján Lukačovič, Palec Peter,

Tibor Čepec,  Milan Novák

SCHVÁLIL        : Riadiaci orgán súťaží   TKZHa dňa 10.8.2022 pre ročník 2022_2023